Outdoor Fit, fits everybody

pdf

Algemene Voorwaarden Outdoor Fit

Algemeen

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Outdoor Fit.

Artikel 2

U neemt geheel op eigen risico deel aan een training/activiteit. Outdoor Fit is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die u oploopt tijdens of ten gevolge van een training/ activiteit. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. U bent te allen tijde verplicht de door Outdoor Fit verplicht gestelde veiligheidsvoorschriften op te volgen.

Artikel 3

Outdoor Fit behoudt het recht een training/activiteit bij onvoldoende belangstelling of een andere gewichtige en grondige reden te wijzigen of te annuleren. In overleg wordt er naar een alternatief gezocht dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever.

Artikel 4

De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 3 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomen of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit, binnen 1 week na de melding van de wijziging door Outdoor Fit doch in ieder geval uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training/activiteit, aan Outdoor Fit melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het arrangement. 

Artikel 5

Het arrangement of de activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte of kou, sneeuw of ijzel, kan een training/ activiteit worden afgelast.

Artikel 6

Outdoor Fit is niet aansprakelijk voor schade aan en/ of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Outdoor Fit georganiseerde activiteiten. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Outdoor Fit. Bij deelname aanvaardt de klant automatisch het risico die de activiteit met zich meebrengt.

Artikel 7

Bij nalatigheid en ondeskundig handelen is de klant aansprakelijk voor de veroorzaakte schade aan, verlies of diefstal van eigendommen van Outdoor Fit of derden waarmee Outdoor Fit al dan niet in contractuele relatie staat. De klant vrijwaart Outdoor Fit voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 8

De aansprakelijkheid van Outdoor Fit is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 9

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Outdoor Fit of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10

De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de gedragscode van Outdoor Fit, en hiernaar te handelen. Wanneer blijkt dat een deelnemer aan een activiteit overlast of gevaar veroorzaakt, zodanig dat de relatie tussen Outdoor Fit, de overige klanten en de leveranciers en derden ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 11

Outdoor Fit behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training/activiteit.

Artikel 12

Outdoor Fit behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. verhoging of verlaging btw-percentage) worden onmiddellijk doorgevoerd. Dit geldt niet voor op maat afgesloten overeenkomsten. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten.

Artikel 13

U stemt ermee in dat Outdoor Fit gegevens bewaart. Outdoor Fit verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

Artikel 14

Klachten dienen schriftelijk aan Outdoor Fit kenbaar gemaakt te worden. Vorderingen tot restituties kunnen alleen in behandeling worden genomen indien de klacht binnen één week na afloop van de activiteiten door Outdoor Fit schriftelijk is ontvangen. Indien vaststaat dat een klacht gegrond is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Outdoor Fit, ter keuze van Outdoor Fit, zorgen voor een vervangende activiteit/training danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Outdoor Fit daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15

De prijs in publicaties en offertes geldt in principe per persoon. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.

Artikel 16

Outdoor Fit zal de overeenkomst uitvoeren overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van Outdoor Fit redelijkerwijs mocht hebben. Outdoor Fit zal naar gelang de omstandigheden de deelnemer hulp en bijstand verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, zal Outdoor Fit hulp en bijstand verlenen voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 17

De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Outdoor Fit of de vertegenwoordiger van Outdoor Fit te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement of de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

Artikel 18

De deelnemer dient voor aanvang van het arrangement of de activiteit een adequate ongevallenverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 19

Outdoor Fit behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend bij Outdoor Fit.

Artikel 20

Indien de deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige, dient de deelnemer Outdoor Fit in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen. Indien de opdrachtgever kinderen/jongeren met een leeftijd van onder de 18 jaar wenst te laten deelnemen dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger van deze minderjarigen. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart opdrachtgever dat hij deze toestemming heeft verkregen en vrijwaart hij Outdoor Fit van aanspraken die hierop betrekking hebben.

Artikel 21

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Outdoor Fit en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 22

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Outdoor Fit partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Outdoor Fit is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Outdoor Fit het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56388896.